കാമ്പസ് വിശേഷങ്ങൾ

Dec 4, 2022

Meridian 2K22 - Monti International Institute of Management Studies

The Monti International Institute of Management Studies organized a National level Management fest Meridian  2K22 on 3rd December 2022. Meridian was not a mere  competition but a celebration - celebration of minds, hearts and intellect. The Fest was included with intellectual exhibitions,  various cultural events and concluded with  mega musical event. Many students from various colleges across the Kerala were participated in the event. 


Share:

Q U AE S I T I O - ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE IN COMMERCE AND MANAGEMENT Organized by THE RESEARCH CELL & IQAC ST. STEPHEN'S COLLEGE, UZHAVOOR, KERALA, INDIA In Association with MAHATMAGANDHI UNIVERSITY KOTTAYAM on 15 December 2022


The Research Cell and the IQAC of St. Stephen’s College, Uzhavoor in association with the Mahatma Gandhi University is organizing a multi-disciplinary International Conference in various disciplines of Arts, Commerce and Science. This aims to provide a platform for UG & PG students, Research Scholars, Scientists and Faculty to refine their ideas, enhance their knowledge base, and broaden their horizons. It is the third time that such a platform has been organized. As part of QUAESITIO, the PG & Research Department of Commerce invites research papers from faculty members, research scholars and students on relevant issues in the field of Commerce and Management. The abstracts will be screened and shortlisted. Applicants whose abstracts have been shortlisted will be invited to present their work through Google Meet Platform. The best presentations from students will be awarded.
 
Contact - 8129333377, 8921884853

Click The following links 👇to get more details 

👉 Brochure 


നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915


Share:

National Seminar on "IMPACT OF NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP 2020) ON HIGHER EDUCATION on 17th December 2022 at Mannaniya College of Arts and Science, Pangode

UGC sponsored National Seminar on "IMPACT OF NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP 2020) ON HIGHER EDUCATION"

Internal Quality Assurance Cell, Mannaniya College of Arts and Science, Pangode, Thiruvananthapuram is organizing a UGC sponsored National Seminar on "IMPACT OF NATIONAL EDUCATION POLICY (NEP 2020) ON HIGHER EDUCATION" on 17th December 2022

Papers are invited for presentation

Sub Themes:

NEP 2020:  Introduction and Implications 

NEP 2020: Challenges and Prospects 

NEP 2020: Reforms in Higher Education  

Submission of papers to nepmcas22@gmail.com

Registration Fee Details

Faculties (Rs. 600)

Research Scholars (Rs 400)

UG,PG Students (Rs.200)


UPI ID (abdulhadiym@oksbi)

G.Pay No (9544161261)

Important dates

Submission of abstracts : 30/11/2022

Submission of full paper : 10/12/2022

Registration link

https://forms.gle/gxrCWZkJAzPmeq3V6

After registration plz join in  Whats Wpp group 

https://chat.whatsapp.com/FJAsxO9InzdDexoDsaZrPS

For further information    9061608846, 9447334320

നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915
Share:

Dec 3, 2022

The Mercado ED Club hub - initiative by Entrepreneurship Development club of St Thomas college, (Autonomous ) Thrissur on 02.12.2022

"The Mercado ED Club hub" is an initiative by Entrepreneurship Development club of St Thomas college, (Autonomous ) Thrissur. It is intended to promoted entrepreneurship among the students and also to promote sprouting Entrepreneurs. The program provides a market for the products of students. The products can be anything of value which should necessarily be an output of the effort of students. The market is being set up in the college campus on all Fridays.'


നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915
Share:

Nov 30, 2022

Holy fair - Holy Grace, Mala on 09,10 & 11 December 2022


Holy Grace Group of institutions presents  Holy fair  on 09,10,11 December 2022. the events includes Mega Exhibition, Auto Expo, Cultural Events, Pet Shows etc....

On Friday 09, December, there will be a General Quiz Competition. No registration fees for the Quiz, but the registration will close on December 07, 2022. Two participants per team is allowed. up to 4 team can be registered from each institution. 

The First Prize - Rs. 8000
The Second Prize - Rs. 5000
The Third Prize - Rs. 2000

Contact Details 8281440832, 8940343100


നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915Share:

Nov 26, 2022

CO-OPFIESTA by Research Department of Commerce, Asmabi College Nov 28 - Dec 02, 2022

 The Research Department of Commerce, Asmabi College presents  CO-OPFIESTA  on Nov 28 - Dec 02, 2022


Click below 👇🏻 for the Details 

നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915


Share:

Nov 25, 2022

RSILIENZ by Sree Narayana Gurukulam College of Engineering Department of Management Studies on December 02, 2022

The  Sree Narayana Gurukulam College of Engineering Department of Management Studies presents RSILIENZ on December 02, 2022. 

           The Resilienz includes 5 management events for PG students and 5 non-management events for both UG as well as PG students. The preliminary rounds for all management events will be conducted on 30th November 2022 via online mode. The selected participants will have subsequent rounds in college on 2 December 2022. Registration for all management events will be closed on 28th November 10:00 pm. The non-management events will be conducted on 2nd December 2022 and spot registration will be closed at 9:00 am ( for spot choreography, photography, treasure hunt, and collage making).On 2nd December 2022, all the events will begin at 9:00 am. No late registration or late entries will be entertained.Participants should be in formal attire and should present their college ID cards for registration.

Contact Numbers 9495006745, 9847346988

Click below 👇🏻 for the Details നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915

Share:

Meridian 2K22 - National level Management fest by Monti International Institute of Management Studies on 3rd December 2022

 

Monti International Institute of Management Studies presents the National level Management fest Meridian  2K22 which  will be held on  3rd December 2022. Meridian is not mere a competition but a celebration - celebration of minds, hearts and intellect. That's reason Meridian begins with intellectual exhibitions, moves through various cultural events and ends in  mega musical event.. The registration is  opened.

Contact Numbers : 9961478494, 8943368960

Click below 👇🏻 for the Details 
നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915Share:

SPLENDORE 2022 - Rajagiri College of Social Sciences (Autonomous), Kalamassery

Rajagiri College of Social Sciences (Autonomous), Kalamassery presents SPLENDORE 2022(8th Edition), on December 1-2, 2022.

This is an International Grad Fest. The fest includes 11 different events for the students, with a cash price of total Rs. 1.5 Lakh. The major events are Ledora (Ramp Walk), Celluloid (Short Film Making), Symphonia (Musical Band), Battle of the Minds (Business Management), Astro - Ferret (Treasure Hunt), Rhythmic Squad (Group Dance), Star Jam (Acting), Kae-sa-Luk (Vegetable – Fruit Arrangement), Moksha (Digital Poster Making), Beat the Rhythm (Online) (Haiku), Make a Scene (Trash to Treasure). 


Contact Number: 0484 2911507, 2911541

Click here to get the detailed brochure

നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915
Share:

Nov 24, 2022

Indian history Quiz @ St. Thomas College (Autonomous), 24 November 2022

              The quiz club of St. Thomas College (Autonomous) Thrissur organized a quiz based on Indian history on 24 November 2022. Mr.Harith.V.H and Mr.Abhinav. K.R. we're the quiz Masters. The quizzing rounds were filled with information and entertainment. The quiz masters hosted the show in a very interesting manner and students enjoyed it. The quiz had 20 questions on Indian History. There were 17 Teams for participation from various departments of the college. Arunima .v and Edwin Antony secured the first position in the quiz and the second position was secured by Jeevan Espol and Ridhiya .V.Rimson

The prize for the winners was given by Christeena.T.Jose  faculty of St. Thomas college. The quiz masters collected feedback from the students at the end of the quiz and Christina V.J quiz club secretary proposed a vote of thanks


നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915
Share:

Nov 21, 2022

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല പുരുഷ വിഭാഗം ചാമ്പ്യന്മാർ : സെന്റ് .തോമസ് കോളേജ് തൃശൂർ .

      

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല  പുരുഷ വിഭാഗം  മികച്ച സ്പോർട്സ് കോളേജ് ആയി സെന്റ് , തോമസ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു . തുടർച്ചയായ  രണ്ടാം വർഷമാണ് സെന്റ്. തോമസ് കോളേജ് പുരുഷ വിഭാഗം ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത്. 462  പോയിന്റുകൾ കാരസ്ഥാമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സെന്റ്.തോമസ് കോളേജിന്റെ വിജയഗാഥ . രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരിൽ നിന്നും 126 പോയിന്റുകൾ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി . 13  ഇന്റർകോളേജിയേറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ,26ദേശീയ മെഡലുകളും , 70  കുട്ടികൾ  യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രതിനിതീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ താരങ്ങളായ ആൻസി സോജൻ ,
അഞ്ജലി  പി.ഡി  (ഇരുവരും അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ) വിപിൻ മോഹനൻ (ഫുട്ബോൾ ) സന്ത്രോഷ് ട്രോഫി താരമായ മുഹമ്മദ് ഷഹീഫ് എന്നിവരുടെ  പോയിന്റുകൾ  നിർണായകമായി. ഓവർ ഓൾ വിഭാഗത്തിൽ സെന്റ്. തോമസ് കോളേജ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കൈവരിച്ചു . 
കാലികട്ട് സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിന്റെ കായിക മന്ത്രി ശ്രീ . വി . അബ്ദുറഹിമാൻ സമ്മാനങ്ങളും ക്യാഷ് അവാർഡും സമ്മാനിച്ചു. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.ഫാ . മാർട്ടിൻ കെ, എ , ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അധ്യാപകരായ  ഡോ . ടോയ് സി.ടി. , ഡോ . ശ്രീജിത് രാജ്  , പരിശീലകരായ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ , മെബിൻ , അജിത് , ആനന്ദ് ബാബു  എന്നിവരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നുകൊണ്ട്  മന്ത്രിയിൽ നിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915

Share:

Nov 17, 2022

Monthly current affair quiz INVENIRE @ St.Thomas College (Autonomous), Thrissur on 17 November 2022

                          The quiz club of S.T. Thomas' College (Autonomous) Thrissur organised a monthly current affair quiz INVENIRE-to discover on 17 November 2022. Mr.Jeevan Espol and Mr.Solomon David we're the quiz Masters.The quizzing rounds were filled with information and entertainment.The quiz masters hosted the show in a very interesting manner and students really enjoyed it. The quiz had 20 questions on current affairs. There were 10 Teams for participation from various departments of the college.
Mr Harith. V.H and Mr Sreehari .M  secured the first position in the quiz and the second position was secured by Mr.Austin David and Mr.Devadathan .R. The prize for the winners was given by Fr. Paul Maliyammavu. The quiz masters collected feedback from the students at the end of the quiz and Sreehari .M member of quiz club proposed vote of thanks
നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915

Share:

Nov 16, 2022

ഇന്റർസോൺ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് റണ്ണർ അപ്പ്‌

     300ഇൽ പരം കോളേജുകൾ മാറ്റുരച്ച  കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല പുരുഷ വിഭാഗം ഇന്റർസോൺ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ  രണ്ടാം സ്ഥാനം പൊരുതി നേടിയ സെന്റ്, തോമാസിന്റെ ചുണകുട്ടികൾ. തുടർച്ചയായ മൂന്നു  വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടു തവണ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുകയും സെമിഫൈനലുകൾ കളിക്കുകയും ചെയ്ത സെന്റ്. തോമസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കോച്ച് ആനന്ദ് ബാബുവാണ്.

ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറായി സെന്റ്. തോമസ് കോളേജിലെ ജിസ്സൽ ജോളി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915
Share:

Movie Quiz @ St.Thomas College (Autonomous), Thrissur on 16th November 2022

             The quiz club of St.Thomas College (Autonomous) Thrissur organised a quiz based on movies on 16th November 2022. Mr. Bharat Raj C and Mr. Sreehari M were the Quiz masters. The quizzing rounds were filled with information and entertainment. The quiz masters hosted the show in a very interesting way and students really enjoyed it. The quiz had 20 questions based on movies. There were thirty participants for the quiz from various departments of the college. 
                                                             Mr. Harith. V.H. & Mr. Jeevan Espol secured the first position in the Quiz and the second position was secured by Mr. Gautham Krishna & Ms. Gayathri T.S. The prize for the winners was given by Mestin. P.C .staff coordinator of quiz club. The quiz masters collected feedback from the students at the end of quiz. And student secretary of the Quiz Clube Ms. Christina V.J proposed vote of thanks നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915
Share:

Nov 14, 2022

CELESTA ZEST 4.0- St. Joseph College (Autonomous), Inrinjalakuda


The department of Computer Science and B.Voc Software Development of St. Joseph College (Autonomous), Inrinjalakuda presents CELESTA ZEST 4.0


 CLICK TO SEE MORE DETAILS Events and Prizes 


നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915

Share:

Techtrix 3.0 - intercollegiate Techno fest at Vimala College (Autonomous), Thrissur

The B.Voc Web Technology of Vimala College (Autonomous), Thrissur,  Presents an intercollegiate Techno fest "TECHTRIX 3.0" on 16th November 2022. 
We are proud to announce,  and invite you, to participate in the “Techtrix 3.0”, an inter collegiate tech fest on 16th Nov 2022, organized by B. Voc Web Technology, Vimala College (Autonomous), Thrissur. To learn more about the event, please check our brochure.Spot registration also available @ 9:00 am.


For  queries: 
techtrix3.o@gmail.com


We will be obliged if you honour our invitation. We look forward student's participation.

Following are the events 

01. SYNC TO BEAT

02. IMPRESA

03. WEBISM

04. SPIN & SING

05. PIXAMORA

06. LOST IN MOTION

07. SMARTICUS

08. TECH HUSTLERS

Click Here for the detailed  Brochure

Click Here For the Details about the events 


നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915
Share:

36th Bishop Vayalil Memorial All Kerala Intercollegiate Quiz Competition - 21, November 2022

 36th Bishop Vayalil Memorial All Kerala Intercollegiate Quiz Competition is organized by the staff of Alphonsa College, Palai, Kottayam, on 21st November 2022

Click here for registration 

Clink to see more details 


നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details to 

thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915
Share:

Artha - Management Meet by Department of Economics, SH College Thevara on 18-19, November, 2022

 The Department of Economics, SH College Thevara organizing  Artha - Management Meet on 18-19, November, 2022. 

Events 

01. ECOBUS-Quiz

02. IN A FLASH - Mobile Photography

03. FUTSTAL - Football Competition

04. KENICHI - Debate Competition

05. HERE WE GO - IPL Auction Game

06. WORK IT - Spot Dance Competition

07. MONTAGE - Mock Press Competition

08. THESAURUS - Treasure Hunt

09. CARTOONOMICS - A Cartoon Drawing Competition

  നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details to 
thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 97462 64915

Share:

Followers

Logo

Popular Posts

Amazon

Followers